Wedstrijdreglement

1. Maak een culinair gerecht op basis van kip, neem er een foto van en stuur hem voor 30 september 2017 naar info@pakhuis.be, samen met het recept en je persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres en telefoonnummer).

2. ‘Brasserie Pakhuis’ post het beeld op haar Facebook pagina. De foto met de meeste likes op 30 september krijgt een etentje voor zes personen ter waarde van €500 in ‘Brasserie Pakhuis’. Bovendien kiest de chef uit alle gerechten één gerecht uit dat tijdelijk als suggestie op de menukaart zal verschijnen. 

Bovendien ontvangt de persoon wiens gerecht op onze menukaart verschijnt ook een etentje voor 2 personen om zijn/haar eigen gerecht te komen eten én ze krijgen een originele Bresse kip van onze hoeve mee naar huis om thuis klaar te maken.

3. De wedstrijd loopt van 11 september tot en met 30 september 2017.

4. De winnaars worden persoonlijk ingelicht en via onze Facebook pagina bekend gemaakt in de eerste week van oktober 2017.

5. We aanvaarden slechts één inzending per deelnemer per adres.

 

Uitgebreide voorwaarden

Artikel 1: de Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door ‘Brasserie Pakhuis’.

Artikel 2: Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Elke poging of vermoeden tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.


De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd
11 september tot en met 30 september 2017.

Artikel 4: Deelname
Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer vóór 30 september 2017 een foto + recept bezorgen aan ‘info@pakhuis.be’. Verzenddatum geldt als bewijs. Je kan slechts 1 foto per adres en per deelnemer insturen.

Artikel 5: De prijs
De winnaar met de meeste likes voor zijn foto krijgt als prijs een etentje voor 6 personen in ‘Brasserie Pakhuis’ ter waarde van €500. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. 

De andere prijs betreft het verschijnen als tijdelijke suggestie op onze menukaart. De chef kiest uit alle inzendingen één gerecht dat op de menukaart zal verschijnen. Het gerecht alsook de naam kunnen mogelijks aangepast worden om te voldoen aan de brasserie voorwaarden.

Artikel 6: De Winnaar
In de week van 2 oktober wordt door ‘Brasserie Pakhuis’ de winnaar bepaald.


Artikel 7: Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘Gent’.